Daily Archives: August 2, 2018

Khái niệm Tôn giáo - Tâm linh

Sự giao cảm từ xa theo chiều dọc

Bây giờ tôi sẽ bàn tới những quan hệ giữa cái hữu thức và những gì nó có ...