Monthly Archives: September 2018

Lịch sử Tôn giáo - Tâm Linh

Tục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

I.Ý nghĩa của tục thờ đá   Có thể nói rằng, đá là chất liệu đầu tiên, gắn với ...